Wadiwa tete dzesviro
Please Hide Id
Ndakarambana nemukadzi wangu wekutanga mushure mekunge tatadza kunzwana.Akaenda kuNamibia kunova ndiko kwaari kugara nevana vedu 2 achishandira ikoko futi.

Ndakazogaya kuti better ndidzokerane nemukadzi wangu wekutanga mukadzi wehujaya hwangu,ndikasvitsa shoko kumunyayi ndichiti andisvitsire kuvabereki vemukadzi wangu uyu.

Vabereki vemukadzi vakazoudzawo mwana wavo hameno kuti vakamuti kudii,munyayi akauya achiti mukadzi ati arikuda # dzangu ndikamupa.

Veduwe ndakatukwa pa app kuita sekuti ndiri chanana ndikaudzwa kuti hausi type yangu zvamuchose ndayive ndakarasika paya.

Arikuti ini handisisiri type yake asi ndini ndakamubvisa humhandara uye tine vana 2 nhasi ndoudzwa magara moyo ekuti hausi type yangu.

Pandakamubvunza kuti saka type yako ndeyakadii akabva andisendera 4to reumwe munhurume anosimudza simbi.

Nhai vehama ndezvipi zviri nani kudzokerana nemurume wako wehumhandara womuita kuti ive type yako pane kumushora,zvakanaka here kuzokwirwa nevarume vakawanda uchingoti hayisi type yangu.Hazvifadzi here kunzwa murume wako wekutanga achikuti huya tidzokerane tichengete vana pamwechete.Uye chamunoti type chii.thnx kune vachabatsira.