kurova bonyora

Today we are talking about Bonyora.Vanhu vazhinji thing that Bonyora or masturbation is a sign of madness. Tinonzwa vamwe vachiti kurovabonyora kana kuti hama maoko. These names akabva pakufarirwa kwe murterbation nevanhu.

Hamamaoko inokonzerwa nezvinhu zvakawanda.But kune a certain age yakaonekwa kuti ndoinonyanya ku chayabonyora.Teens who are between 15 years and 19 years vanobonyora daily.The reason being pear pressure and watching adult content.

Bonyora Ne Pear Pressure

Pear pressure ino uya through ma friends anenge achitaura or kuseka vamwe about sexuality. Many youths vanotadza to deal with this pressure .If their friends tells them how having sex is good.

Nekuti anenge asina musikana anosarudza kurovabonyora.But tese we believe kuti hamamaoko ino makisa. According to our researches takaona kuti evryone ano chaya bonyora.Hauna kumbobatwa uchizviita , but uno chaya.

Ukaona musikana ane magaro akanaka kana wakuchayabonyora ndiyo imagination yauno shandisa.But my question is sei vanhu vasinga bude pachena nenyaya yekurova hamamaoko.

Zvinoita sekuti hakuna anorovabonyora , but if we put hidden cameras mumaroom evanhu. You will be shocked.

Bonyora rakashata here?This question clicks when you try to do hamamaoko.Mu bible i tried to search but could not come across nenyaya yebonyora.

If it is not in the bible hazvireve it is not a sin. Watching adult content ma porno is a bad act.It is not good kurova bonyora uchiona ma porno because it will end up being addictive.

Chero vakadzi they are doing it too. Many reasons are behind this. Some people say,” bonyora rondibatsira kuti ndisa hura” others say ,”Ingori nzira yekuita easy off my self”

Vanhu havadi kutaura nezvenyaya iyi because it is a secret. Pafunge kuti ko ukabatwa neshamwari or your wife uchi veza bonyora , unopaitasei?

Zvinonyadzisa ka kubatwa.But people are doing it.Mumwe muchinda akazotibonyora riri nani pane ku rapper. All people in Zimbabwe who are above 12 years vakabonyora.Hapana munhu asina kumbo ita hama maoko.

Bonyora is a great tool for 100% protection fro STIs. Zvirwere zvepabonde hauzviwani mu kuveza.

ADVANTAGE OF BONYORA

Bonyora rino itwa nemunhu aripanzara yebonde.So ukaita hako unozvidzivirira from sexual crimes. Mentally masturbation relieves the brain from sexual hormons pressure. But hazvidi kuita take take kuita hama maoko.

It is not a mater of daily bread. Do it here and there. But it is very addictive when you use porno videos to do it. It is not clear to us all kuti zvakaipa here kutabonyora?. Everyone ane his point of view on this one.

Everyone have his / her own take on this issue. But zviri pachena kuti munhuwese anoti rakashata , but vachiriita. Some say it is an act of black magic. Some say this will lead you to do mubobobo.

Mubobobo is sex through Human Blue-tooth .They say it all derives frombonyora. I think it is high time we discuss this issue for good .
According to my take. It is evil to dobonyora.It is a spiritual attack from the dark world.

Ndopano buda Adultery because you will be busy imagine someone’s wife of husband. Stop this seek spiritual intervention and drop this act.Bonyora harisi bhoo .. Be patient and wait until you are married.