Ndichiri mukungonochema kudaro, ndakanzwa kubatwa pabendekete apa. Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka ndichitya. Wanike ndeuno murume wechidiki, ane mandebvu anototyisa zvake, chipuka chaicho. Ndikati, mhere kwetsu! Asi anokunzwa nguva dzakadaro ndiani? Ndakati nhasi pangu pandiperera, bhinya iri richandiita kanyama kanyama. Murume uya ndopaakapfugama paside pangu zvinyoro nyoro achitaura nezwi riri pasi achinditi ndinyarare nekuti aida kundibatsira. Akati aive aona ndichikandwa kubva mumota saka aifunga kuti ndakuvara. Ndakatarisa maziso ake ndikaona ari innocent. Ndakabva ndamubvunza kuti aibvepi nguva dzakadaro, iye akati aninge aburuka kubva mutrain yaibva Harare.

Takatora kanguva achiedza kundi convincer kuti he meant well. Ndakazoti hameno kusiri kufa ndekupi. Iye akati ainge asina kwekuenda saka aikumbira pekurara. Ndaive nemibvunzo yakawanda asi ndakangoti kana riri zuva reminyama hameno zvazvo. Whatever! Takasvika kuflat kwangu ndokubva ndamuti agare mulounge ini ndichimugadzirira chikafu chop chop. Nguva nguva aive otodya, ndakazomupa coffee after that. Zita rake ainzi Phil. Nechemumoyo ndakati uyu ndiye wandinoda kuita pamber manje. Ini kana ndo-pamber murume ndinoita zveshave chaizvo. Munoziva zvamunoti mahure hee chii chii kuti imi kumba hamugone kuita pamber varume. Kana ukatarisa zvinoreva pamper it means to care for, to indulge, to spoil.

Zvino mudzimba imomo munotoita zvekutamba. Hanzi hee ndakaneta, hee chakazoti. Murume achipuwa sadza anoita rekukandirwa. Iwe pachako kana kumbozivawo mvura aiwa, kutonhuwa weti yega yega. Manje unofunga kuti murume anomira pakadaro. Ende futi manje ndikakubatira wako sorry zvako ufunge, ndine urombo nekuti unenge wamama! Ndinotozomurega ndave kuda. Varume vanoda kuitwa vacheche chaiwo, pwere dzichangobva kubarwa. Ndopaunozoona ava kunorongedza suitcase yake kumba kuti anogara nesmall house kuchijarata achikusiirai surburb yenyu iyoyo. Wosvirwaka neSurburb tione! Tichinwa coffee kudaro akandikurukurira kuti he was on the run. Ange ari a wanted man kuHarare.Aishanda kuRBZ uko akaita fraud yaityisa. Asi plan chaiyo ainge asina.

Ainge atoita five days ari musango ndosaka ainge ainetsvina yakadaro. Ndakamupa warm blanket sezvo kwaitonhora ndokumuti ambosare ndichimbonogeza zvangu. Ndapedza kugeza ndakamurhanira bath yake ndikaisa mabubbles. Ndakati asimuke anditevere kubathroom. Ndakati abvise hembe dzake dzese ndikadziisa mubin. Ndakamugadzika paStool ndokutanga kumugera bvudzi rainge ranyanya kuti nyangarara musoro sebanzi. Wanike inga ane face yakwamaibhoo chaiyo. Ndakazoita shave ndebvu dzake. Ndakati asimuke ndokutanga kumugera choya chese. Ndaiita izvi ndichinyatsobata mboro yake zvinyoro nyoro, nekusimudza machenda softly. Yaimbopota ichigwina gwina zvayo asi ndakaona kuti zvekusvira zvaive zviri kure naye muchinda uyu.

Ndakati agare mutub ndokutanga kumuisa facial mask kumeso ndokutora steaming kit ndokuisa on kuti ambonzi steamwei zvishoma tsvina inyatsobva kumeso. After some 10 minutes akadaro ndakazotanga kumugezesa kumeso tenderly. Ndakazotora maear-bud ndokunyon’onya tsina yese yaive munzeve ndikabva ndamuisira special oil kuti mukati menzveve munyevenuke. Apa Audius Mutavarira ndiye aitavarira zvinyoro nyoro paCD apa. Ndakazomuita shamboo musoro wandainge ndagera. Ndakatanga kukwesha musana, kumhata kwake uku nekunyatsofenya mboro yainge isina kuitwa circumcised. Ndichivhura kudaro yakabva yamira kuti twi-i kunge tsanga chaiyo. Iye akanditi aisada zvekundisvira, I respected that.

Ndakamunyengerera kuti nestress yaaive nayo, zvaibatsira kuti dai aikwanisa kumboita release mbichana, kutunda kunobvisa stresska. Akazobvuma kuti nditambise mboro yake iye akaita zvekurarara mutub akatarisa mudenga. Ndakatora nguva yangu ndichinyatsoibhonyora mboro iya. Ndakatanga kuitambisa, ndichiirova rova mbichana kuti imuke. Yakati yamuka yakatanga kuti gwigwigwi kunge yabatwa negetsi. Ndopandakatanga kuikwesha ndichiita ndichiisa mabubbles kuti itsvedzerere. Ndakazomubhonyora ndikamubhonyora ndakangomutarisa. Iye ainge akavhara maziso achiedza nesimba rake rese kuita concentrate kuti atunde. Zvaiita senge zvinomurwadza kufinyama kwaiita kumeso. Anzwa kwazvo ndopaakazoita kubowa semombe. ‘Yowe ndagarisa ndisati ndatunda kani, yowe, wandiuraya. Ita, ita ita kani. Ramba uchiita kani. Ita, ita-aaa-a-aa- Yowe!’ Akadaro achibvisa maoko angu kuti abate mboro yake ega achibva agoti tsa-a-a-a kutunda sperm ikaita kurova madziro neceiling chaiyo.

Ndakaona kuti murume anzwa kwazvo uyu. Akacheuka ndokundidhonzera musoro wangukwaari achindipa kiss imwe yandisati ndamboona. Mate kuti nyakata, kiss iyoyo ndiyo yakaita kuti nditundewo inini semunhu ndange ndakwana kare. Ndokubva angoti ‘Thanks!’. Ndakazopedzesa kumugeza zvangu, kunge ndaigezesa mwana mudiki. Ndakamugezesa murume kusvika anyatson’aima. Tsvina yese ichibuda. Makumbo ndakanyatokwesha aya. Abuda mutub ndakamupukuta ndikatanga kumuzora mafuta ndichimuita masssage yakapenga. Ndakamupa mapj avaRegular aigara mumba mangu kuti apfeke. He felt so fresh and changed. Iwe! Atmosphere was relaxing wena.

Ndakati agare pabed, ndokutora foot-spa yangu kuti ambonyika makumbo ake. Ndakagara pacarpet ndokutora gumbo one one ndichimu-masaja masaja zvonyoro nyoro. Iye ainge ototswinzwinyira maziso achinyatsoteerera muviri wake. Foot massage yakanakira pakuti iri linked directly to the brain saka zvinoaddressa stress chaiyo. Apa zvainge zvasangana nekutunda kwaainge amboita. Ipapo taitove busy kutaura about life. It was fun. Great fun chaiyo. Neniwo ndaive ndatokanganwa zvese zvainge zvaitika pazuva iri. I felt closer to him zvimwe zvekunge tatozivana kwenguva. Ndakazotora nail cutter ndokutanga kumucheka nzara dzemumakumbo nedzemaoko, ndichinyatso faira faira futi. Ndapedza ndakamuti apinde mumaelectric blanket anyatsodziirwa. Ndarara paside pake akakumbira kuisa kusoro wake pachest pangu kuti awane hope. Ndakati with pleasure wena. Akakumbirazve kuti ndirare ndakabata mboro yake chete. Iye akatanga kuyamwa mazamu angu kunge zviyazvinoita mwana mucheche.

Ndokutanga kuchema zvekuchema zviya achidemba kuti akazvipinza munyatwa. Ndakamunyararidza nezwi dete dete rinenge remurwere. Ndichingomutaurirawo masweet nothings akarehwa. It worked though. Anyarara akakumbira kuti ndimuimbire rwiyo rwaaka kura achiimbirwa maamai vake: Amai chiuyai mwana anochema Amai chiuyai mwana anochema Mupe tubota ndichambopedza kutswa Mupe tubota ndichambopedza kutswa Ndakamuti adaire semurume achiti neBhesi; Nyararidza mwana asacheme zvine ngozi Nyararidza mwana asacheme zvine ngozi Wanike tuhope twabata baba iwe! Asikana! Akandinzwisa tsitsi veduwee. He was so innocent mufunge. Ndakangorara ndakamuyeva ndichipukuta pukuta tudikita taive pamhanza apa, zviya zvinoitwa murwere kana orindwa. Ndakatozokotsira pave paya.

Ndakakasira kumuka ndichimusiya avete. Ndakainda kumaShops kunotenga mukaka nenewspaper. PaFront Page chaipo paive nestory yake nepicture zvese. Ndadzoka kumba ndakabika breakfast – bacon, sausage, egg, baked beans netoast, macornflakes necoffee. Ndakazviisa mutray ndokuenda nazvo mubedroom. Iye ainge achangomuka. Ndakamupukuta pukuta kumeso ndokumugezesa maoko. Ndakatanga kucheka chikafu neknife ndichimuita feed nefork. Iye aingonwa coffee chete. Aiti akaspoila muromo ndoupukuta. Taitaura nezvenyaya yaive munewspaper. Takazoita come up with a plan yekuti arove nzira akananga Botswana kune link yandainge ndamupa yaizomubatsira kuti acrosse kuenda Ndazo. Ndakamupa hembe nyowani dzavaRegular and he looked smashing madziri. Dai aive asina zvaimunetsa uyu ndiye wandingadai ndakarizainira basa rangu rechihure kuita settle naye. Asika mashura akazoitika manje! Ndiro rinonzi nenji chairo randakaitirwa nemurume uyu. After all bad things dzange dzaitika kwandiri nezuro, iye akazondiitira manenjiya chaiwo. Inga vakafa havana chavakaona veduwe. Ndiwo mubairo wekumu- pamber kwandainge ndaita iwowo? Futika! Shuwa shuwa here kundidaro iniwo zvangu hure ririkutotsvaka kuzviraramira amai.

Handina kumbenge ndakafa ndakazvifungira kuti ndinganzwaro ini, naamai vangu kudai! Right, muverengi this is your time to participate, kwete kungoverenga uchizvitundira ipapo usingashandise musoro wako. Time for interractive learning chaiyo. Iyi ihome work. Mhinduro ndozokupa gare gare. Iwe unofunga kuti akandiita sei Phil? Hee? Unogona kufonera mumwe wako mombodiscussa mouya neanswer kwayo. Kana kumboita research chaiyo zvinobvumidzwa asi hatidi kubiridzira handitika.

Ndakazoswera ndakarara nemabikwa ehusiku hwaive hwapfuura apo Phil ainge aenda. Kuneta mhani!Ndakarara for some time then ndakazonzwa knock padoor. Ndakamboda kurega kuvhura nekuti nyama dzangu dzaive dzakabikika zvekuti dhuu, saka mavisitors neentertainment ndainge ndisiri kuda. Knock yakazowedzera ndikapedzesera ndasimuka kunovhura gonhi. Pamusowo ndakawanikwa pakamira Angela. Oh Angela. Vakomana! Kune vasingamuzive, Angie murungu. Akange auyiwa naye kubva kuCanada many years ago nemurume wake Moyondizvo zvake. Murume wake aive nemabusiness muno muGweru. Akazoshaika vasina mwana saka Angie aive asiirwa everything in her name.

Mukadzi aive nemari iyeye. Asi paive pakuriwa zvapo, gogazi chaivo, chembelembe zvayo. Kuita kumbumba chaiko. Zvino Angie aive netsika yekuti iye aisada kusvirwa aiwa. Aifarira kuita spectator achiona munhu achisvirwa. Ndozvaimutundisawo izvozvo. Saka aiwanzouya nemunhu wekuti andibhadhare ndichisvirwa iye akagara zvake akayeva. Asi munoti mapenzi ari kuShang’eni chete kanhi? Asi kubhadhara aibhadhara guys handidi kunyepa. But zvemusi uyu zvakandirovesa hana. Angie aive auya nemaNigerians 2 amai. Hanzi vaive vatiza Murambatsvina kumaAvenues kuHarare saka vange vachitogara naAngie. Iko kusimba zvako, ndakati 50 Cent run for your money, hokoyo! Pandakavaona ndakati nechemumoyo nhasi ndamama. Pamoto ndavira amai, pamoto ndavira! Nekuti mukoma vanhu ava vanosvira ndapota. Vanorova chiro hama dzangu.

Unosvirwa ukafa shuwa. Unosvirwa mboro ikabuda mumukanwa shuwa kudai. Ndoda vamborova madrugs, amai! Ndakati pangu papera. Ndotosunga dzisimbe. Nekuti dai kuri kuita maAll Africa Challenge ekusviraka, talkingfrom experienceka Nigeria number one, number two ne three hapana, then four pane tie, vakomana vepaDRC apa nemaMoscan. Ehe, Moscan chairo mufunge. Kushora mbodza neinozvimbira. Wati wamboona Sena richikoira iwe! Cameroon iri pa5. Out of twenty Zimba riri panumber 18, vanotongokundawo zvavo Tswana rine usimbe hunotyisa uye rinoteta beche, neMalawi vasingazive difference between beche neBECHE. Magumbukaka machinda kuti muri kumuswe. Gambi maizvirova madundundu muchiti munogona koirisi nhai? Iwe haunzwewo mazita acho kuti ndeenyengo ega ega, Jay Jay Okocha, Patrick Kausvile naTaribo West! Kana paine ane nharo ngaauye andiratidze kuti ishasha.

Ingouya kuRed Light ubvunze kuti unoda kuona Bee chete, iye ndiye anozokuudza kwandiri. Asi be prepared kumbotanga waenda kunotestwa HIV nekuti ndiwo mutemo wangu. Angie akapinda achita wave cheque yange iine a lot of zeros. Akanditambidza achiti ‘Today I want some action! I am paying you to be fucked, and you are gonna be FUCKED Baby! I have given them viagra!’. Akabvaandinyemwerera zvake. Ndakatora cheque iya wanike haikona kutaura mamita acho! Ndikati nhasi ndotoshandazve. Boys dzainge dzatogara zvadzo pasofa dzakandiyeva. Ndakenda mubedroom ndokuuya nebox remaCondom. Asi ndainge ndoti ityei nekuti 2 here vakomana? Threesome ndainge ndamboiita asi kwete nehwitakwi dzevarume dzakadaro, magandanzara chaiwo. Angie aisiuya ne one saka nhasi andirongera dhende chairo. Right, serious now. Ndakaisa record iya inoti; ‘Girl I am gonna make you sweat, sweat till you can’t sweat nomore. And if you cry out I am gonna push it some more. Push it push it some more.

Alalalalala Alalalalala’. Maiziva? Ya- a iyoyo. Ndakatanga kubvisa top yangu ndichikanda uko. Ndokubvisa bra, ndokubvisa shirt. Apa ndaiita catwalk chaiyo ndichiita show off yebody yangu. Angie ainge anyatogara pa-rocking chair uku beer rake riri paside. Aiputa zvake fodya yake achiratidza kuti nhasi zemo rakakwidza. Boys dzinye dzakagara pasofa hombe racho. maziso avo ainge akangoti ndee kwandiri. Ndakatenderera ndichienda kuseri kwesofa ndokukotama pakati pavo. Ndakati ‘Hie guys! Whats up?’. Ivo ndokungoti ‘Ola sista Ola!’. Ndakabva ndatandavadza ruoko rwangu ndokutanga kugreasa machest avo umwe uku umwe uku. Vese vaingonyemwerera zvavo. Umwe wacho ndiye akati ‘We are gonna make you sweat!’. Akabva andihaka huro achindikisa ipapo. Ndakabva ndajambira pasofa pakati pavo ivo vachibva vamuvha vachindipawo space yekugara. Ndakatanga kukisa wacho ainzi KK uyu Bev anga atove busy kutamba muganda wangu or chuma changu chemuchiuno.

Ndakamutsoda KK zvekuti akadavira. Aive nemalips hahombe and mate ake aive sugar chaiyo kunaka. Ndakadaro ndichimubvisa vest raange akapfeka. Uyu Bev achibvisawo. Ndakamboti tambisei chain (bling) dzaive muhuro make ndichimunyemwerera. Ndakadzika kubhurugwa ndokutanga kuvhura zip yake. Zip yavhurika hana yangu yakarowa ne hana veduwee. Ndaive ndaoina SHATO! Ino mhema nhema yakati ndoo. Yaiita kushinyiraso. Amai kani! Akati achipedzisa kubvisa bhurugwa rake ini ndaive ndatotena ndatarisana naBev uyo aive atoshama kare. Wanike kune mhungu chaiyo. Vakomana. Varume vainge vakatakura ava. Handiti munoziva kune masize anoti tiny, small, large, extra large, neextra extra largeka. Zvino dzavo dzaive triple X, larger than life! Ndakaridza muridzo! Ndiyo seremomy yangu yekusheedza vari kumhepo kuti vandipe simba rekuzvikunda.

Bev akandiita signal kuti nditange kusveta mboro yake yaive yachiti twii zvino. Ndakaita zvekufongorera KK uko musoro wakotamira Bev manje. Ndakaritora zimhungu riya iro ndokuita seroramba kukwana mumukanwa mangu. Ndakaita kushamisisa kusara shaya dzorwadza idzi. Ndakazotanga kunanzva musoro waro chete. Ndichiti nanzvei ndorega, nanzvei ndorega. Uku ndainzwa KK achivhura Condom achipfeka. Pandakati n’ata mboro yaBev mukanwa, uyu KK ange otogadzirisa mhata dzangu kuti dzigadzikane aone kuema. Ndakaitisa mhata steady asi ndakadzikwidza mudenga chaimo, ndichimboti mirei kuyamwa mboro yaBev. KK akatanga anyatsovhura nyini yangu kwazvo, akambotanga achatambisa mboro yake pamatinji angu achikoka simba.

Akati pamusuwo webeche, ndokumbomira. Ndokubata mahata dzangu zvakasimba achibva angoti nyubwi kupinda. Iwe, unenge wabaiwa nepfuti mwachewe! Ndakanyatsonzwa kuti mheche yanyatsoita zvekutsemukira. Uku Bev ainge onditi ndisvete mboro semboro. Ndakaitora ndikaidzikisa pahuro apa. Ndakaikweva, ndikaikweva. Bev iakoira kukoira uku kwaienderana nekuroverera kwaiita KK. Ini zvino ndaiti kukurunga mhata nekufambisa musoro kurikukweva mboro uko. Bev aingondikwizirira musana uyu zvainakidzira. Ndakanzwa dikita kudonha pamusoro pemhata apa ndikaziva kuti mhuka yaive iri shure kwangu yadaira. Vese zvino vaive vodaidzira nechirudzi chavo, ‘Karamanjo, karamanjo! Karama-a-a- anjo. Mwanyunge! Mwanyunge. Karamanjooooooooooooo!.

Ipapo KK aiita kuhammer chaiko. Akakoira akakoira zvine simba. Umu mukanwa ndakanzwa kutsvedza ndikaziva kuti Bev akwana ndokukasira kuburitsa mboro achibva aiti tsa-a- a-a achibvundirira. Nechemumoyo ndikati !Karamanjo yamai vakowo futi!’. Uyu KK akambotora nguva ari kungorova ndima chete. Zvino ndakange ndachimupa attention since Bev ainge apedza. Angie ndopaanga auya pedyo orara pafloor chaipo akatarisa mudenga asina kupfeka chinhu. Ndakakanda ziso kwaari ndikaona ari kuakwesha matinji, achiadhonza dhonza. Ndiyewo aisheedzera kuna KK kuti ‘Fuck her, fuck her, come on. I said Fuck,cuck ohhhh. Fuck her you basturd! Fuck the bitch! Fuckkkkkkkkkkk. Oh I am coming ohhhh-hhh!’ Akadaro achizvitundisawo akadaro.

KK akapiwa manyemwe ndokubva aita kundigadha sedhongi chairo. Hekeche, hekeche, hekeche, mboro yakarovererwa. Ndaiinzwa ichinyura ichinyura mubeche yosvikorova paG-spot ichinyura chete. Ini ndainge ndakasunga beche kuti mba. Takakwikwidzana takadaro tichida kuona anotanga kuita give up. Ndakanyatsobatirira pasofa kuti ndinyatsotambisa chiuno ichi. Beche zvino raive rati nyakata kutota. Ndakabhaudwa ndikabhaudwa amai. Ndakazonzwa nezwi guru KK achidaidzira kunge agarwa ‘KARAMANJOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOO’, Izwi rakatoita zvekufedha chaiko. Akadaro achizvizunza zunza asi mboro ichingori mubeche chete. Nekure ndakainzwa ichipere simba ichipera simba kusvika yan’ara. Akazoiburitsa akabvisa condom range rati shuku kuzara. Angie akandinyemwerera akarara paaive azvitundira ari.

Uyu Bevakandidhonzera kwaari achindimbundikira achiti ‘That was great baby!’ Akabva atanga kuimba song yaEminem iya yekuti; ‘Doyng, Doyng, Doyng The way you shake it, The way you move it, I have never seen AN ASS LIKE THAT!’ Ndakabva ndamboti rarei pamakumbo pake akagara kudaro, iye akange otambisa zvake vhudzi mumusoro mangu. Mhinduro kumubvunzo wangu uya. Murume wandakaita pamber uya, Phil, akandisiira TWENTY MITA! Ini chaiye. One time! TWENTY MIRIYONI amai! Ndakapfumiswa overnight. Handiti munoona. Isu mahure tine mabasa ese amunoita ese mufunge. Mumwe musi uri nurse, nanny kana psychologist chaiye.

Phil aida counselling chete. Ndakatoita psychologist ka apa. Dai vemaUniversity vanongoswera vachipa vanhu vasina nebasa rese maDoctrate vachitizivawo veduwee. Handiti dai taitopiwawo maHonourary degrees ekuita recognise mabasa atinoita aya. Umwe musi unowana murume anoda kuti uite mai vake chaivo, iye oita kanhanha, zvese izvozvo handiti maskills chaiwo iwayo? Anyway, takazomboita marathon sviring chaiyo nemaNaigimbi aya. Naivo vakabvuma kuti experience ndinayo, and beche ndakapiwa. Uyu Angie ainge azopedzesera arara zvake nekudhakwa. Pane patakaita iya inonzi TRIAD or three in one amai, nyini to nyin’o. KK akapinda nekumheche uyu Bev achipindawo nekunobuda nedodis amai. Hazvitaurike kunakirwa kwacho.

Ndainzwa mboro dzichisangana munyama mangu umu! KK na Bev vakazoita zvekuti havachadi kusvira ndavatsvukisa ini. Asi vakapa kutenda amai. Box rese remacondom rakapera in one day adhala. Takazomutsa Angie hwatove husiku vachibva vazoenda zvavo vese neboys dzake. Asi boys dzakavimbisa kuti nezvandainge ndavaitira vaizombodzokazve vave vega rimwe zuva