Kusvira Mai Chantel ne mboro yangu :Ndakanga ndaneta zvangu nekastaera kekuswero tenderedzwa paden namoms sezvo yakanga iri holiday.

Saka ndakamuka rimwe zuva ndokutora demo rangu nekabhegi kangu kaigara nesipo netauro zvekugezesa zvese nemaCondom imomo.

Ndakananga kusango ndichiti ndimborohwa nemhepo ndichingotenderera musango imwe iya iya i think munokaziva kastaera keparuzevha.

Saka ndakamuka zvangu ndini uyo tande nenzira yaienda kurwizi. Sezvo kwaipisa ndakati rega ndimbogeza zvangu ndozopfuurira ,saka ndakasvika pamabwe pataiigezera nguva dzese kana tauya kurwizi.

Ndakasvika paye ndokutanga kubvisa hembe imwe imwe ndichikanda kwakadaro uko ndokusara nedzekuzvarwa nadzo ndichibva ndatangisa kugeza ipapo.

Saka ndakangogeza musoro chete ndichingopedza ndipo pakasvikawo madhongi achimhanyisana zvakaipa.

Manje munongoziva hunhu hwemadhongi haade kuona vanhu anobva aita manyemwe chaiwo.

Paakangondiona gadzi racho rakabva ratomira kutiza richibva ranyatso kufongora richibva radhasharara makumbo uku rakashama muromo richiita kubudisa masiriri soo ummmm ndakanzwa kuti kana mhani?.

Gonho racho rakabva raivhòmora ino tema tema yakasvibva kuti tsvaa apa yakamira zvekuti unongonzwa iwe.

Rakabva rakwakukira ndokuiti yese shweeee ndikanzwa kuti bhuuu ahh ndakaseka nekuti ndakaona kuti dai vanhu nemadhongi vairarama zvakafanana zvokwadi varume mese maisara muchichema vakadzi vaenda nemadhongi chokwadi nekuti rinosvira zvekuenda.

Rakanyatso misa kamuswe soo richibva ratanga kukoira mamwe makoiriro asingaite uchiona kuti riri kukanda mberi mberi chaiko zvekuti pasina nguva rakabva ratunda zvaro .

Ndakanzwa mboro yangu yoto gwinha gwinha. Ndakazogeza zvangu mboro yangu ichibva yazorara hayo.

Saka ndati fambe fambe ndipo pandakanzwa foni yangu ichirira ka ringtone kanorira kana message yeApp ikapinda.

Ndakaivhura ndokuona ndainge ndatumirwa kavideo ne new number ndichibva nda downloder , chokwadi ndakaita kunge ndichafenda ndichiona ndiri ini ndaive muvideo iri apa mboro yakamira kuti tasa apa ndakatarisa madhongi achisvirana.

Kureva kuti nguva iyi pane munhu aitondiona akarecorder video ndiri murwizi ndichigeza amana ka ndakaita week.

Mushure mevideo pakabva pakandwa katext kaiti “ndokanda here pagroup vanhu vambokuona”

Saka ndakatarisa profile picture yacho ndikashamisika kuona vari mai Chantel vaigara panext pedu vaive nemurume aive akaenda diaspora makore matatu apfuura.

Mukadzi uyu aive mkadzi wechidiki ari kuma 27 yrs kana 26 hameno aisashoreka zvekuti kutoshata yaive hosha yaimushatisa.

Saka ndakabva ndafona achibva atodavira achiseka zvake ndikati “ko why muchidaro nhai mai Chantel” zvikanzi “iwe ungamisire mboro madhongi ari kukwirana washaya vasikana here?”

Ndikavati “ndokumbirisa mudelete that video pliz” zvikanzi “unondipei?” Ndikati anything zvikanzi cheuka kumashure kwako ndipo pandakaona munhu achitoseka zvake ndikati asi why muchidaro imi.

Saka vakati kana uchida ndidelete this video wotonditemera huni wozoenda hako ndikati bho. Saka ndakavati handei paseri pechikomo apo pane muti wadakaona wakadonha ipapo tichibva tananga ikoko.

Tiri munzira ndikati “saka imi mange muchi recorder munhu akashama mboro yakamira kudaro mune chokwadi here imi”

Saka nguva iyo vakabva vada kuita zviya zvekutamba chikudo neni vachindirova rova saka ndakati rega ndivabate mazamu then kana vakada kuridza mhere ndovabata ndovavhara muromo ndovasvira zvokuti vanonoreva kuti ndakanakirwa kwete kuti ndakabatwa chibharo.

Saka pavakada kundirova mbama ndakabva ndanzvenga ndokuti zamu ravo mbaaa.Vakada kundirova imwe mbamba ndichibva ndanzvenga ndichienda kumashure kwavo ndokuvabata mazamu ese ndakavambundira ndiri kumashure kwavo .

Vakambouruka uruka ndikanzwa vamira vakateerera ndikanzwa vachiti “ah nhaiwe mwana chii chiri kundibaya kumagaro angu uku ndikati “chigutswa chenzimbe ichi nhasi munotapirirwa mukaita nyon’o mirai muone”

Zvikanzi “haa bvaa apa” ndikati “ah mirai zvenyu muone nhasi munofonera murume wenyu mukamuudza kuti garako usauye” vachibva vangosekerera zvavo.

Ndakaona kuti munhu atopusa uyu ndichibva ndavabata ruoko tichipinda muzasi megomo muma zimiti mekuti hauone chinhu kana kuonekwa nevanhu.

Pandakaona tave pakahwanda ndakavakwidza skirt zvehasha nguva yavakada kuidzikisa ini ndaive ndatobata kapanty kavo ndikakadzisa kusvika kuzvitsitsinho uku.

Ndikaona vamira zvino vakanditarisa ndichibva ndadzikisa bhurugwa rangu pavakaona mboro yangu vakabva vadonhera pasi hameno vakavhunduka kana kuti izemo hameno.

Ndakabva ndavabvisa kapenty kaya ndichibva ndapfugama mberi kwavo ndikaona vachirara vega nemanhede kuratidza kunonokerwa nayo.

Nguva yeromance pakange pasina nekuti ini wacho beche racho ndainge ndangori ravidzwawo neumwe musikana aiita form 4 ini ndiri form one saka romance ndaisaiziva zvachose.

Ndakapinda pakati pemakumbo avo ndikaona beche ravo rakanunira kunge kanyama karikudonha mafuta kari pabraai.

Ndakabva ndada kuita zvekunonozeka ivo vachibva vaibata ndokuiti mvooo mubeche wanike ini ndoimba manhanga kutapira gotsi rakaoma kuti papata nekuzipigwa.

Ndakabva ndairegedzera yese ndikanzwa mai Chantel vachiti “ummmm yeees ” ukuvachisimudza chikapa chimwe chakabudisa huruva pasi kunge pai mhanywa.

Vakakoira zvandakanzwa kuti yaaa , ini ndikatiwo handingasarire ka saka ndainge zvino ndakongonyara ndakabudisa tumhasuru kunge kamosquitoe kari kuita mapress up paduzvi

Uku ndichinzwa mboro yangu ichiita kunge iri mugaba reshuga nekuti mai yainaka iyoyo. Vaiti vakambopurudzira machende angu so ndaibva ndaita kunge ndichaputika nekunakirwa mhani !!.

Uku chinzwa ivo makoiriro avanenge vave kuita uku ndichinzwa tumwe tunyama so twaibata musoro wemboro ndaibva ndatanga kuti “haaa sssss hmmmm sss ooooh yeahhh ummn ummm mai maii mai chantel kani ”

Pavakanzwa ndoita noiz vakabva vandibvisa ka t.shirt kangu vachibva vakamvonyera mumuromo mangu vachipedza vachibva vanditi “batirira zvakasimba”

Ndakabatirira vachibva vabaira gotsi pasi uku vakamira nezvitsitsinho vachibva vandivhara nzeve nemaoko ese ndokutanga kundiitira imwewo yandainge ndisati ndamboona.

Vakakoira vakadero ndikatanga zvino kukanda mberi mberi ndikaona vasunga chiso uku vachiwedzera speed uku vachiwedzera kundivhara nzeve dzese idzi.

Ini ndikatanga kuridza mhere asi yaisabuda sezvo ndainge ndakarumiswa t.shirt kkkkkk. Mai Chantel vakandikoira zvehasha zviya ndikatanga kuona nyeredzi masikati machena.

Jende rangu richioma kuti ngaa ndikatanga kuti haaaai haaayiiiii ummnn hmmm haaaaaaaa sshooo hooo hoooooooo ndikanzwa Vuronyo huchiuya hwese .

Ndikabva ndasundira mberi mberi chaiko ndokutunda zvekuti ndofunga ihalf yekapu chaiyo uku ndichingohon’era zvaisanzwika kuti ndaida kutii.

Ndakati ndichipedza kutunda mai Chantel vakabva vagadzika chiuno pasi zvikanzi “hmmm pauchakurira uchanetsa mfana iwe and unonaka hey

Ndakazovatemera huni ndokuenda zvavo ini ndokumbotenderera zvangu ndokuzoenda kumba.

Asi patakapedza kusvirana ipapo ndakanzwa kunhuwa hameno akasura pakati pedu asi i think ndimai Chantel.