Hide my ID tete dzesviro…………

Nhai unoita sei nemusikana webasa wekuti ukamupa washeni kuti awache anosarudza mapent ako neemurume wako omasungirira mu plastic iwe paunoti upe murume pent rekuti apfeke woshaya kana 1 rekuti shewe vachinje.Musikana uyu ndakauya naye kubva kumusha ende mai vake vakauya vakaita zvekuchema vari pamakumbo angu vachiti ndiende nemwana wavo anondishandira apa ndayive ndatowana umwe wandayive ndatoudza zvese nemitemo yangu akabvuma asi nekuda kwamai ivavo vakauya vakandichemera ndakabva ndavanzwira tsitsi ndikatora mwana wavo ndikauya naye kuno kuJoni chaiko.Ndomubvunza kuti ko why usingawachi mabhurugwa ebaba emukati hona havasisina rekuchinja anochema oti anosarira tsvina shoma,mufunge hayisitombori tsvina inyaya yekuti baba vekwangu vane mvere mumuviri mavo saka zvoita sekuti itsvina.Problem ini ndinoshanda Monday to Friday, sartuday ndinoenda out nevana Sunday ndozorora that’s why ndakatsvaka musikana webasa.Mubedroom anotsvayira asi kuwaridza haaite.Ndikamudzosera kuZimbabwe ndinganzi ndaresva here ende ndozviziva kuti kuZimbabwe hakugariki nenyaya yenzara,so ndikamudzosera kumba ndinganzi ndaresva here.Zvimwe zvese anoita nyaya iri ipapo chete.ndikanotora wandayive ndawana ndinganzi ndinonetsa here uyu hake orova pasi.thnx kune vachabatsira