Rwendo rwemahuriro andaiita ndiri MuGweru Part two

Ndakazokasira kuwana pane pombi ndokungoti gezei gezei kuzasi uku, after ndaita pull out carefully femidom yange yazara kuti paa nesperm yemapenzi evanhu aya. Ndokupukuta ropa raive pamhuno. Ndakatora make-up kit yangu ndikazvipoda poda. Ndaive ndatove fresh patsva. Chandaida kwaive kuita cover up nguva yandaive ndapedzerwa nembwa idzi pasina production. Dai ndange ndatorova 3mita chaidzo panguva yese yandaive ndatambisa. Stupid mhani, misatanyoko yevanhu. Ende futi mazuva ano zviro zviya zvaoma. Imi munoti zvakuomerai muri mumba, chimbofungai isu vamwe tinopona nekupambara. Mubusiness redu iri these days you are lucky, very lucky kuona anokubhadhara mufunge. Munhu awomerwa manje. Vaye vaisiwana mari yekubhadhara hure zvino the dollar won’t stretch that far. Ukaona murume achirikuita zvesmall house ibenzi, dhodhi chairo.

On the other hand Tsunami yakarova masmall house more than anyone else. Chete vanhu havazvizive izvozvo. Ini ndiri lucky ndine Regular ichiri kundibhadharira flat, but I know of hobho vamwe vangu vakatoendeswa kumusha. Kurunyadzi chaiko amai. Chindiudzai kuti kurunyazi unonohura nani? Heee? NaMudhumeni? NavaMugaisi kana Mudhibhisi? Asi maybe naSabhuku ungatomboti oh, nekuti teacher chaiye haasisiri chinhu. Akaitwa reduced to zero. Tight chaiyo paZimba! Ndiyo Zim yachoka iyi. Totochema nayo. Vamwe vaisitigamha ndiwo maMapurisa. Waiti kana muri ten chaivo paMupurisa one mese maikwana, and muchichengetwa futi. Zvino manje iko zvino havachina feature nekuti vabaikana neAIDS, Camp yese zvayo.

Zvatouraya industry yedu izvozvo nekuti vakambotigamha big time manje. Hameno! Pamwe zvakwave kuzoiswa VeTraffic ndiko kuchabva kuponeswa kwedu nekuti the more police the better for mahure! Ma police anofunga nemboroka hamuzvizive? Ndakaenda pane imwe kona yandaiziva kuti handaimbo shaya benzi remurume rinondinhonga. Time time, pakauya ino mhene chaiyo. Ndakaona ndavhurirwa door reBenz. Ndikatibwanya manje. Makeke! Varume imbwaka, mabvuma? Manje hamusati mazwa nyaya yacho yese. Pamunopedza ndopamunobvuma kuti VARUME IMBWA! Asi mhosva ndichiipawo imi muri mudzimba umu, murimarabishi chaiwo vakadzi vemumba. Mhata dzevanhu chaidzo. Ndimiwo muno contributer kuti varume vapedzesere vave kune vanhu vakaita seni so. Motsvakirwa AIDS makatarisa. Manje mototi mhoro mukondombera chaiwo nekuti hamunzwewo ini.

Nhasi ndinoda kukupai chidzidzo. Mumboona zvavanoita varume vanyu kana vave nesu masmall house. Mupfidze kuita kwenyu ikoko! Right, muBenz makare maive naPapa yakange yatokura yakagara kuback seat. He looked very important VIP chaiyo. Kumberi kwaive nadriver. Ainge akateerera kuradio zvake kunge asipo. Ndichingoti kwede ndakabva ndadhasharara makumbo angu sezvo ndaive ndisina bhurugwa. Iye ndokutotanga kubata bata matinji achiatambisa tambisa kunge munhu ari kusvina ura. Uku akandidhonzera kwaari achibva ati ‘Just sucking chete ndoyandiri kuda. Suck me kusvika ndatunda, wazwa! And fongora ukwidze mhata dzako mudenga.!’ Akadaro achitora kamwe katsvimbo kainge kamugoti asi kumubato kwako uku kwakasungirirwa chuma.

Munoziva vehama, mubusiness medu umu unodzidza zvakawanda. Vazhinji vanenge vatobva kudzin’anga vaine mhiko munoziva. Umwe anenge anzi muti wandakupa uyu unoda kushandisira pane hure kuitira kuti zvinhu zvozokufambira zvakati zvikati. Saka unoona kuti isu mahure tine basa guru. Wozonzwa munhu ari mumba achiti, hee hure njani nanjani kudii, ini ndirini ndiri kutomupa rugare kumba kwake?Saka kazhinji kana wasangana neari kuda kuita zvemhiko dzake haubvunze, mwero iri mari basi! Saka aburitsa chitsvimbo chake chiya akatanga kusvuwerera nekuseri kwematako angu ndokuchiti pfee-e mumheche yangu. Ndakanzwa kupisa kwandisati ndambonzwa ndikaziva kuti hameno mbashto yashandiswa.

Zvakanditorera kanguva kuti ndijairire kupisa uku asi zvangodaro ndakange ndotokoira Papa vachiti vakapinza voburitsa, votekenyedzesa matinji awa, vakapinza voburitsa vachiroverera paG-spot chaipo. Nguva nguva ndakatoita senge ndonzwa muti uya kuchinja kunge nyorovhati chaiyo. Ndakakurunga mhata idzi ndakafongora kudaro, ndichidzi ndengendetsa chaiko. Papa vakati mboro zvino yati tsinga tande tande. Ini ndikati sucking chete, taura zvako. Ndakatanga kusvisvina mboro amai. Mukanwa mangu maive makati nyakata nemate. Pandakaiti kasva mboro mukanwa, Papa yakabvunda nekuti maipisirira pada zvakange zvasangana nembashto yavakanga vaisa nyasi kwangu, hameno. Futi varume vajaira kusakwa havazomboda kupinza zasi nekuti vanoziva kuti mukanwa is number one.

Zvino imi kudzimba ndopamunoti kwanzi hee kana handife ndakasaka mboro ini. Imika imi, Tibvirei apo! Anyway, ndakasvisvina mboro ndichiti ndikati svisvine svisvine ndoroverare machende aya zvinyoro nyora, svisvine svisvine ndoita sendoiburitsa. Ndomboti nanzvei nanzvei pamuromo payo chete. Kuti nyambu nyambu. Kunge ndodya sweet chaiyo. Uku Papa iri kungodzinda yakadaro ichikoira yakagara paseat kudaro, asi achitambisa tambisa katsimbo kaya pamatinji chete. Uyu driver ndaimunzwa nekure achigomera nezemwa ndikaziva kuti ari kubhonyorawo mboro yake ari mberi ikoko. Ndakabva ndanzwa zemwa ndichibva ndatunda asi handina kumira kusvisvina mboro. Iye Papa akaziva kuti ndatunda chete ndokuchiburitsa katsvimbo kaye kakatota nedundo rangu okanhuwidza zvine simba kuita kufemera mukati kati, pedze okananzva nanzva kusvika kachenA.

‘Yes, yes, thats it. Yes, suck me suck me my baby. Uri hure raPapaka iwe. Suck me baby. Thats it. Yes, yeeeeeees. Oh. Save me from all my sins, wash away my sins baby, ndichenesewo kani!’ Akange zvino akoirisa achindibata musoro nemaoko ese kuti ndisambo tsukunyuka zvandaiita. Ini ipapo ndakaitora mboro kuidzikisa kuhuro chaiko ndichiita zvekusunga mhasuro dzehuro kunge zvandinomboita beche chaizvo. Kuzodaro Papa yakatadza kuzvibata ndokusheedzera kuti anoda kutundira kumeso kwangu. Ndakaburitsa mboro asati atunda, ndokuzonzwa kuti tsaa-aa hurume kunge horspipe iri kudiridza kumeso kwangu, zvimwe zvichipinda mumaziso. Wanike Papa yasekerera. Kuita satisfied chaiko. Ndopaakandidhonzera kwaari onazva kumeso kwangu kuita kupukuta sperm rake nerurimi rwake! Akandisiya ndachena kunge munhu abva kufacial treatment chaiko.

Kese kasperm kake akakananzva. Hazvina kundishamisa nekuti muchihure unosangana nemumwe nemumwe ane zvaanoda kuti umuitire. Iwe chako kungoita chete – ndokufadza customerka nhai! And ndinoziva kuti kwake kumba haazviitirwe izvozvo. Saka mutrade iyi kutosheedzera kuti ‘Zvido zvenyu kunyanya!’. Papa iya yakazosheedzera driver ichiti ‘Norman, watundira mukakasha here?’, iye ndokuti nezwi rakashoshoma ‘Ehe Shufu, zvaita!’. Ini zvino ndakange ndoti mari yauya manje sezvo ndapedza basa. Ndakaona nguva dzave 2:45am. Papa ndopaakati driver asimudze mota varove pasi. Payakasimuka mota ndopaakavhura door ndokundisairira panze amai. Musi uyu ndakapona neburi retsono chairo. Mota yakapotsa yanditsika nemavhiri eshure mufunge. Pandakadonha ndakasvikorovara mutara chaimo. Ende futika! Izvi zvakaoma. Munhu unofaka nhai. Ndakachema amai. Ndakachema ndichituka vadzimu vangu vese kuti kundipa jambwa rakadaro nhasi zvaita sei. Kana sendi here randamboona! Kusvirwa nekusvira mahara here! Munyamai wanhasi nhai. Kushandira halazi chaiyo.

Ndakati midzimu yangu ngaichitora zvayo shave rechihure racho, handicharida! Ndave kuda kuitawo munhu kwaye, ndiitewo imba yangu nemhuri yangu. Basa rechiVice ratoramba!